Likas sa lupa at karagatan ang kakayanan nitong magbigay-buhay at maging marahas sa mga ugnayang pinahihintulutan nito sa pagitan ng mga tao at sa kanilang kapaligiran. Patunay ito sa kapangyarihang taglay ng kalikasan, at ito marahil ang nag-uudyok sa mga taong lakbayin, galugarin, bakuran, at angkinin ang lupa at karagatan.

 

Gawa nito, hindi mahihiwalay ang pag-iral ng tao sa lupa at karagatan. Makikita ito sa kung paanong lagi’t laging nariyan ang lupa at karagatan, hindi lamang sa mga panitikan, paniniwala, at kaugalian ng iba’t ibang kultura, kundi pati na rin sa pagpapaigting ng mga dibisyon, teritoryo, at batas. Bunga ng mga hangganang ito ang pagsasamantala sa kalikasan, alitan ng mga gobyerno ukol sa lupa at karagatan, at ang nagbabagong klima. Sa paglala ng mga usaping ito, kinakailangan nang siyasatin ang mga pagpapakahulugan natin sa ating kapaligiran.

 

Binubuksan ng HEIGHTS ang panawagan para sa mga akdang pumapatungkol sa lupa at/o karagatan, kasabay ng kung paano nito binabago ang mga paniniwala, kaugalian, at batas na sinusunod ng tao. Paano pinipigilan o pinahihintulutan ng lupa at karagatan ang ating paggalaw at pamumuhay? Paano natin tinutugunan ang mga hangganang ito? Paano nito nahuhulma ang ating panitikan? Sa panahon kung saan nailalagay sa alanganin ang kaligtasan ng mundo sa pagkasira ng kalikasan, sa panahon kung saan lagi’t laging inuusisa ang pagkatao at mga pagmamay-ari ng tao, inaanyayahan namin ang lahat na higit pang palawakin ang ating pagtanaw sa lupa at karagatan.

 

Nakalakip dito ang mga palatuntunan para sa pagpasa:

IMPORMASYON

Kailangang magpasa ng lahat ng manunulat at manlilikha ng ng isang .DOCX file na naglalaman ng sumusunod na impormasyon:

 • Pangalan
 • Taon at Kurso / Kurso at Taon ng Pagtatapos / Kagarawan / Opisina
 • Contact Number
 • Bio-note

Ipasa ang mga akda sa:

 • heights.english@gmail.com (English)
 • heights.filipino@gmail.com (Filipino)
 • heights.ls@obf.ateneo.edu (Art)

MGA AKDA SA INGLES AT FILIPINO

Para sa bawat Panawagan para sa mga akda, maaari lamang magpasa ang bawat manunulat ng hindi lalagpas sa sampung (10) akda mula sa iba’t ibang uri ng panitikan. Sa bawat akda, kinakailangang magpasa ng dalawang(2) kopya: isa sa .DOCX format at isa sa .PDF format.

SINING-BISWAL

Para sa bawat Panawagan para sa mga akda, maaari lamang magpasa ang bawat manlilikha ng hindi lalagpas sa sampung (10) akda at hindi lalagpas sa dalawang (2) serye. Sabihin sa pangalan ng file kung indibidwal o bahagi ng isang serye ang mga ipapasa. Kinakailangan ding may resolusyon na 300 dpi ang mga ito.

 • Ilakip ang lahat ng mga akda bilang isang image file.
 • Tinatanggap ang mga files na may  .JPEG / .PNG / .IMG extensions.
 • Tinatanggap ang mga reel o screenshots para sa .GIF files.
 • Hindi tatanggapin ang Photoshop at Illustrator files.
 • Mangyaring tandaan na maaaring tanggapin ng palathala ang piling bahagi lamang ng mga serye.

Para sa bawat akda, ilagay sa pangalan ng file ang pamagat, medium, at sukat nito.

Mga Tala ukol sa Proseso ng Manlilikha: Inaanyayahan ang mga manlilikha na magpasa ng paliwanag kasabay ng kanilang nilikha, ukol sa kanilang malikhaing proseso, mga konsepto at balangkas na ginamit, at iba pang mga detalye na maaaring makatulong sa proseso ng deliberasyon. Gagawin ito sa isang sanaysay na hindi lalagpas sa 250 na salita, at ilalakip bilang isang .DOCX file. Hindi ito ilalathala sa folio.

Land and ocean sustain human life and shape societies by fostering and limiting interactions between people. At once abundant and hostile, these vast expanses fuel curiosity and the desire to explore and govern them. Distances are traversed, territories are established, and infrastructures are built to overcome geographical limits.

Because of humanity’s dependence upon land and ocean, it becomes difficult to divorce ourselves from the persistent ideas that are formed around them. Land and ocean are not only common themes in stories, beliefs, and practices, but are also used to define and reinforce borders, territories, and laws that dictate us. These limits, both natural and man-made, restrict movement and become catalysts for issues such as the exploitation of resources, territorial disputes, and climate change. That these events recur and worsen demand that we reevaluate what values we ascribe to our surroundings.

For the first regular folio, HEIGHTS opens its call for contributions to works about land and/or ocean, and how they influence the imaginary. How do land and ocean limit us? How do we respond to these limits? How do these limits influence our stories? At a time when ownership, identity, and survival are constantly challenged, we invite contributors to explore land and ocean through broader lenses.

Submission guidelines are as follows:

INFORMATION

All artists and authors must submit a .DOCX file with the following information:

 • Name
 • Year and Course / Course and Year Graduated / Department / Office
 • Contact Number
 • Bio-note

Submit your works to:

 • heights.english@gmail.com (English)
 • heights.filipino@gmail.com (Filipino)
 • heights.ls@obf.ateneo.edu (Art)

WRITTEN WORKS IN ENGLISH & FILIPINO

For every Call for Contributions, only a maximum of ten (10) works from different genres will be accepted per contributor. For every work, two (2) copies must be submitted: one in .DOCX format and one in .PDF format.

VISUAL ART

For every Call for Contributions, only a maximum of ten (10) works and a maximum of two (2) series will be accepted per contributor. Indicate whether submissions are individual works or part of a series in the file name. Submissions must have a resolution of 300 dpi.

 • All works must be attached as an image file.
 • Files with .JPEG / .PNG / .IMG extensions will be accepted.
 • Reel or screenshots for .GIF files will be accepted.
 • Photoshop and Illustrator files will not be accepted.
 • Please be reminded that the publication may choose to accept series in parts only.

For every work, indicate TITLE, MEDIUM, and DIMENSION on the file name.

Notes on Procedure: Artists are encouraged to send a 250-word written accompaniment to their work, which may be used for the deliberation process. This text may include the artist’s creative process, concepts and frameworks used, and the like. This will not be published in the folio. Notes on procedure must be attached as a .DOCX file.

#SubmitToHeights

Design by Juancho Luna